Linnekleppens venner

Linnekleppen har blitt et fyrtårn i vår virksomhet, skogbrannovervåkingen er velkjent, men kulturhistoriske- og turistmessige oppgaver har etter hver blitt viktige oppgaver for vaktmannen der oppe.  Brannvakten har i år pågått kontinuerlig i 100 år. Dette ble markert på en slik måte at styret og våre sponsorer har bestemt at det bør bli et årlig Linnekleppens Dag. Vi trenger noen hjelpende hender til et slikt arrangement og vi har foreslått å etablere Linnekleppens Venner.  En uformell forening uten store forpliktelser og økonomiske krav. Vi tror rett og slett det kan bli ganske koselig.Har du lyst til å bidra?  Send e-post til: d-e-f@online.no


Vi har allerede en gjeng frivillige registrert.


Vedtekter for Linnekleppens Venner

Vedtatt 20.04.2010
§ 1 – Linnekleppens Venner
Linnekleppens Venner er en interesseorganisasjon for ivaretakelse av Linnekleppen som turistmål
.

§ 2 - Målsetting
Linnekleppens Venner skal i samarbeid med Skogselskapet i Østfold bidra til at Linnekleppen utvikles til et attraktivt turmål og som viktig kulturhistorisk minnesmerke.
Bruke Linnekleppens/brannvaktens kompetanse og oppmerksomhet til skadeforebyggende arbeid – hovedsakelig innenfor brannforebyggende virksomhet.

§ 3 - Medlemskap
Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner med interesse som beskrevet i § 1 og organisasjoner som bidrar til drift gjennom økonomisk bistand til brannovervåkingen og til venneforeningens arbeid.

§ 4 -  Årsmøte
-Årsmøtet er øverste myndighet.
-Styret innkaller til årsmøtet.
-Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmene senest 2 uker før møtet.
-Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt senest 1 uke før årsmøtet

Årsmøtet avholdes innen utgangen av april måned og skal behandle følgende saker:
a)    Årsmelding
b)    Revidert regnskap
c)    Nye tiltak og planer for arbeidet i kommende år
d)    Innkomne saker
e)    Årskontigent
f)    Budsjett
g)   Valg av:
- leder for 1 år
- 2 styremedlemmer for 2 år
- 1 varamedlem. Varamedlem velges for 2 år
- valgkomité
- revisor
Til valgkomité velges 2 medlemmer for tre år om gangen, slik at ett medlem er på valg hvert år.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig eller når minst halvparten av medlemmene krever det.

§ 5 - Styret
Styret består av 3 medlemmer.
Styret skal:
a)    Ha ansvar for ledelsen av Linnekleppens Venner og styre virksomheten i samsvar med vedtekter, årsmøtets vedtak og øvrige retningslinjer.
b)    Utarbeide årsmelding og regnskap, planer og budsjett.

§ 6 - Økonomi
Linnekleppens Venners drift finansieres av Skogselskapet i Østfold, offentlige tilskudd, sponsormidler og egenaktivitet.

§ 7 - Vedtektsendringer
Disse vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall.
Forslag må være oversendt styret innen 20. mars. Styret behandler innkomne forslag og sender dem ut til medlemmene elektronisk sammen med styrets innstilling minst 1 uker før årsmøtet.

§ 8 - Oppløsning
Forslag om oppløsning må vedtas med 3/4 flertall på to påfølgende årsmøter. Ved oppløsning skal eventuellemidler og gjeldsposter fordeles slik årsmøtet bestemmer.

Dag Friberg
Dag Friberg